ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 6 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยราขภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 6 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีรายละเอียดดังนี้