ผลการสอบคัดลเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
(สายวิชาการ)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้