ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกทักษะการพยาบาลพื้นฐานผู้ใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์