ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษาแลคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษาแลคอมพิวเตอร์ Download
  2. เอกสารประกวดราคาจ้าง Download
  3. ปร 4 5 6 Download
  4. รูปแบบ Download
  5. รายการประกอบแบบ Download
  6. ข้อกำหนดและขอบเขตของงานจ้าง Download
  7. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง Download