ประกวดราคาซื้อชุดทำน้ำบริสุทธิ์ น้ำดื่ม เครื่องกลั่นและเครื่อง DI จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)