ยกเลิกประกาศ | ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลาย จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีกระปวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)