ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของการซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายการที่แนบมานี้

ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางขนาด-12-ที่นั่ง
เอกสารประกวดราคาฯ-E-bidding-012567