ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบและฝึกพลังกล้ามเนื้อแบบพกพาพร้อมซอฟต์แวร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดทดสอบและฝึกพลังกล้ามเนื้อแบบพกพาพร้อมซอฟต์แวร์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 870,000.00 บาท