ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)

  1. ประกาศประกวดราคา Download
  2. เอกสารประกวดราคา Download
  3. รายละเอียดคุณลักษณะรถยนต์ 4 ที่นั่ง Download
  4. ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร Download