ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนตืส่วนกลางขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน