ประกวดราคาซื้อชุดผสมเทียมและการตรวจการตั้งท้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์ (e-bidding)