ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 980,000.00 บาท ตามรายการดังนี้


  • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ Download
  • คุณลักษณะคุรภัณฑ์ชุดประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ Download
  • ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง บก.06 Download
  • เอกสารประกวดราคา Download