ประกวดราคาซื้อชุดทดลองปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอดิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดลองปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าชั้นสูง Download
  • คุณลักษณะชุดทดลองปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าชั้นสูง Download
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง Download