รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ตามที่ฝ่ายพัสดุ กองนโยบายและแผนสำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการจัดซื้อและวิธีการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เพื่อนำพัสดุที่ได้จากการจัดหามาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการ ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีรายงานดังเอกสารแนบมา ดังนี้


Views : 17
ส่งข้อความ
Skip to content