ประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการมสอนเคมีทั่วไป
จำนวน 1 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอนเคมีทั่วไป ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 980,000.00 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้