ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)