ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖