ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลาย
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์