ร่างประกาศประกวดราคา
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ Download
  2. ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษา Download
  3. ข้อกำหนดขอบเขตของงานจ้าง Download
  4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง Download
  5. แบบรูป Download
  6. ปร 4 5 6 Download
  7. รายการประกอบแบบ Download