ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ Download
  2. เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ Download
  3. ข้อกำหนดขอบเขตของงานจ้าง Download
  4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง Download
  5. แบบรูป Download
  6. ปร 4 5 6 Download
  7. รายการประกอบแบบ Download

Views : 7
ส่งข้อความ
Skip to content