โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2566

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2566 โดยได้ดำเนินการจัดการนำเสนอโครงการย่อยภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นในวันที่ 22 มีนาคม 2566 โดยมีอาจารย์ ดร.ภัทริยา พรหมราช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี