การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๖ INGRC56

การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๖
“การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

The International and 56th National Graduate Research Conference
(INGRC56) : Lifelong Learning for Sustainable Development

14 July 2023 Graduate School, Roi Et Rajabhat University

INGRC56