โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย

เมื่อวันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2567 เวลา 11.00 น. กิจการนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลิดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ คณะทำงานสนับสนุนเด็กและเยาวชนสุรินทร์ – ร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทน อธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมธรรมชาติ มหาเจดีย์ชัยมงคล ณ วัดมหาเจดีย์ชัยมงคล บ้านท่าสะอาด ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยอาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น บุคลากรงานกิจการนักศึกษา และนักศึกษาฯ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ซึ่ง เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย โดยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและนักศึกษาในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ร่วมออกแบบและร่วมจัดทำแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ศูนย์การเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ มหาเจย์ดีชัยมงคล และส่งมอบให้กับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ รับมอบโดย หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าท่าสะอาด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำทิพย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำทิพย์ และคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการร้านค้าชุมชนหน้าเจดีย์ชัยมงคล