งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒
ภายใต้แนวคิด ” ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 18.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยอาจารย์ราชันย์ เจริญแก่นทราย อาจารย์ทิวาพร อรรคอำนวย และนักศึกษาฯ ได้นำชุดการแสดงที่มีชื่อว่า “ฟ้อนโหวด” ร่วมแสดงในงาน ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและเทศบาลนครนครราชสีมา ภายใต้แนวคิด “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

“งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา” จัดขึ้นในวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและภาคีเครือข่าย ณ เซ็นทรัล โคราช และอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมในแต่ละสถาบัน และเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งภูมิปัญญาในศิลปะการแสดงของแต่ละท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดต่อกันมาช้านาน เพื่อส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันเต็มไปด้วยความหลากหลายตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ