การสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และลิขสิทธิ์)

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังค์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสถาบันอุดมศึกษา ระดับ Early Stage กิจกรรมที่ 1 การสร้างกิจกรรมสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา กิจกรรม 1.1 การอบรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา/การจัดสรรผลประโยชน์ และการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม หัวข้อ “การสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และลิขสิทธิ์) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร โพธินาม 2 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดี ยาบุษดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ให้หัวข้อที่อบรมฯ พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งในรูปแบบออนไซต์ (onsite) และออนไลน์ (online)

การสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และลิขสิทธิ์)
การสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และลิขสิทธิ์)