การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2560

ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิที่การได้มาของกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563

ใบสมัคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ


ประกาศ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศ แนวปฏิบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ

ประกาศ ปฏิทินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งฯ

ประกาศ หลักเกณฑ์การพิจารณาบัตรดีหรือบัตรเสีย