ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับบการเสนอให้บริการความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567