การสรรหาผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ประกาศ เรื่อง ปฏิทินกำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ใบสมัคร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แบบหนังสือรับรองคุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลที่อ้างอิง
แบบประวัติ ผลงาน นโยบายและแผนพัฒนา
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย