สำนักวิชาการและประมวลผล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษา “Higher Education Sandbox”

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ ประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษา “Higher Education Sandbox” โดยมีรักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ซึ่งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษา “Higher Education Sandbox”ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดรยุทธนา ฉัตรพรรณรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรสร้างองค์ความรู้ให้กับอาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตัวแทนจากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน


[Best_Wordpress_Gallery id=”35″ gal_title=”25651125-2-HigherEducationSandbox”]

ภาพโดย : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด