โครงการอบรมการให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดโครงการอบรมการให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักวิจัยมีความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และรักษาสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ด้านการวิจัย เพื่อให้นักวิจัยสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรที่สามารถได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากำหนด และเพื่อให้มีผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น ซึ่งกำหนดจัดโครงการ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องกันเกรา อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิทยากรโดย นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลางสำนักงานอธิการบดี