แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติภาระกิจพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ สำนักงานศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ขอประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

<iframe src="https://roietpeo.go.th/attachments/article/27/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%20%202566-2570.pdf" width="100%" height="600"></iframe>