มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
ร่วมพิธีลงนามสัญญากับบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 10.39 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน กับบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยนายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยเป็นความร่วมมือทางวิชาการในการร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอน หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) โดยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับประสบการณ์การทำงานในสภาพจริงขององค์กรร่วมผลิต ที่ได้รับการออกแบบไว้ในหลักสูตรอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนา คุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะของนักศึกษาให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามที่กำหนด รวมทั้ง ร่วมกันส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและองค์กรร่วมผลิต

ปัจจุบันโกลบอลเฮ้าส มุ่งสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้บริษัทสามารถส่งมอบความคุ้มค่าของสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าได้สูงที่สุด เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านที่ดีที่สุดในอาเซียน นอกจากการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและมุ่งเน้นกระบวนการทำงานที่เป็นเลิศแล้ว บริษัทยังจะมุ่งพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาบุคคลากรเพื่อรองรับการเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มที่เหมาะสมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นแหล่งบริการชุมชน ดังปรัชญาที่ว่า “แหล่งความรู้ตลอดชีวิต” Source of knowledge for a lifetime อีกทั้งยังมีปณิธานเพื่อมุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาด้วยนวัตกรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ 6 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม และการผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ นอกจากนี้ยังเป็นกลไกในการสร้างสรรค์และเป็นแหล่งองค์ความรู้ให้บริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

[Best_Wordpress_Gallery id=”54″ gal_title=”25661004-01″]

ข้อมูลจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
https://www.facebook.com/groups/1441689692802855/posts/3152245638413910/