มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
ร่วมพิธีลงนามสัญญากับบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 10.39 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน กับบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยนายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยเป็นความร่วมมือทางวิชาการในการร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอน หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) โดยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับประสบการณ์การทำงานในสภาพจริงขององค์กรร่วมผลิต ที่ได้รับการออกแบบไว้ในหลักสูตรอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนา คุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะของนักศึกษาให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ตามที่กำหนด รวมทั้ง ร่วมกันส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและองค์กรร่วมผลิต

ปัจจุบันโกลบอลเฮ้าส มุ่งสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้บริษัทสามารถส่งมอบความคุ้มค่าของสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าได้สูงที่สุด เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านที่ดีที่สุดในอาเซียน นอกจากการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและมุ่งเน้นกระบวนการทำงานที่เป็นเลิศแล้ว บริษัทยังจะมุ่งพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาบุคคลากรเพื่อรองรับการเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มที่เหมาะสมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นแหล่งบริการชุมชน ดังปรัชญาที่ว่า “แหล่งความรู้ตลอดชีวิต” Source of knowledge for a lifetime อีกทั้งยังมีปณิธานเพื่อมุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาด้วยนวัตกรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ 6 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม และการผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ นอกจากนี้ยังเป็นกลไกในการสร้างสรรค์และเป็นแหล่งองค์ความรู้ให้บริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง


ข้อมูลจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
https://www.facebook.com/groups/1441689692802855/posts/3152245638413910/Views : 14
ส่งข้อความ
Skip to content
situs bandar toto togel online macau terpercaya situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya situs bandar toto togel Situs Bandar Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Resmi Bandar Situs Toto Togel Online 4D Terpercaya Resmi Daftar Situs Bandar Toto Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta TOTO TOGEL Situs Bandar Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta bandar togel hadiah 4d 10 juta situs bandar togel situs bandar toto togel situs toto togel situs toto situs togel toto macau 4d situs bandar toto togel macau situs toto togel situs bandar togel toto macau situs toto togel macau situs toto togel macau jual toto kaostogel kaskustoto