ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษเรียนดี
คณะพยาบาลศาสตร์(ลำดับสำรอง) ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษเรียนดี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกาษา 2566 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 นั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับสำรอง จำนวน 69 คน ดังแนบท้ายประกาศนี้