กีฬาสีสายสัมพันธ์สาธิตฯ เกมส์ ครั้งที่ 13

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดกีฬาสีสายสัมพันธ์สาธิตฯ เกมส์ ครั้งที่ 13

❤❤ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ กล่าวรายงานการแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์สาธิตฯ เกมส์ ครั้งที่ 13

และได้รับเกียรติจาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัสลักษณ์ เจริญแสน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย พงษ์แก้ว รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สุพัฒนา ศรีบุตรดี รองคณบดีคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนียา ถิรเดโชชัย รองคณบดีคณะครุศาสตร์
อาจารย์สำเนียง จุลเสริม รองคณบดีคณะครุศาสตร์
และคณะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดทุกท่าน ร่วมชมและให้กำลังใจลูกๆนักเรียนโรงเรียนสาธิตในการแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์สาธิตเกมส์ในครั้งนี้

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี