กิจกรรม การเลือกตั้งล่วงหน้า นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพล แก้ววงษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนานักศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น บุคลากรสำนักกิจการนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา เริ่มทำการเปิดหีบเลือกตั้งล่วงหน้า นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หน่วยเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา อาคารทีปังกรวิทยกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด