โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอขอบคุณ คุณพิกุล นามไพร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง อ.อาจสรามารถ จ.ร้อยเอ็ด ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

ภาพโดย : AJ Patcharawan Janpech