โครงการประชุมวิชาการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนฐาน BCG สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนฐาน BCG สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน บริหารและนโยบาย ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ และยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ให้มีคุณภาพและสามารถเผยแพร่ในวงการวิชาการได้ให้นักศึกษาและอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยได้นำเสนอผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยร่วมกันเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์องค์ความรู้พื้นบ้าน