พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

วันที่ 11 เมษายน  พ.ศ.2566  เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย  ประธานในพิธีทำบุญตักบาตร  พระสงฆ์  จำนวน  9 รูป  ณ อาคารศิลปศึกษา (หลังใหม่)  ในการนี้ได้รับความเมตตาจากองค์หลวงปู่สมสิทธิ์  รกฺขิตสีโร  เจ้าอาวาสวัดป่าสักดาราม  เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์  โดยมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมการทำบุญครั้งด้วยความพร้อมเพรียงกัน

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี