โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation)

สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยาภรณ์ พิชญารัตน์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี