ประมวลภาพกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น.  ณ  อาคารหอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ   รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2566   พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  ซึ่งพิธีไหว้ครูเป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู  ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต  ภายในพิธีได้มีตัวแทนนักศึกษาถือพานธูป เทียน ดอกไม้ รวมไปถึงปีนี้ได้จัดให้มีนักศึกษาถือกรวยดอกไม้ขึ้นไหว้คณะครูบนเวทีด้วย

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี


ประมวลภาพกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
ภาพจากเพจ : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Roi Et Rajabhat University RERU