ปาฐกถาพิเศษ “เหลียวหลังแลหน้า : การปรับตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจัด ปาฐกถาพิเศษ
“เหลียวหลังแลหน้า : การปรับตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ณ  อาคารหอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร  ประกอบพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9   กล่าวรายงานความเป็นมา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ   รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  หลังจากนั้นได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัล แก่ นักเรียน นักศึกษาที่ชนะการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มอบโล่และช่อดอกไม้แก่ผู้มีอุปการคุณต่อการจัดการศึกษาคณะต่าง ๆ มอบโล่แก่นักวิจัยดีเด่น ท่านนายกสภาร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษ“เหลียวหลังแลหน้า : การปรับตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” เยี่ยมชมนิทรรศการของคณะต่าง ๆ  และร่วมปลูกต้นไม้  มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี