การปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 6

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 56 พรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย พงษ์แก้วรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งมีการบรรยายพิเศษในเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงาน และการบริหารการเงินในชีวิตการทำงาน จากศิษย์เก่ารุ่นที่2 และผู้จัดการธนาคาร มาร่วมบรรยายพิเศษในโอกาสนี้ด้วย