โครงการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา “Mind care center”
เสริมสร้างการรับรู้และดูแลสุขภาพจิต

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา “Mind care center” เสริมสร้างการรับรู้และดูแลสุขภาพจิต จัดโดยโครงการโดยสำนักกิจการนักศึกษา มีอาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดโครงการในวันนี้ โดยมีบุคลากรทางการพยาบาลจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลธวัชบุรี ให้คำปรึกษา แนะนำ มีการจัดบูธ นิทรรศการ จากชมรม คณะ ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก