มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ และการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 56 “การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  กล่าวต้อนรับประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา  โดยมีท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ และการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 56 “การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM  ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขอบฟ้า จันทร์เจริญ  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชน และบุคคลที่สนใจได้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานสู่สาธารณะอันก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการสร้างความร่วมมือขอหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ และส่งเสริมศักยภาพด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อนำประโยชน์มาสู่การพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน 

จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

INGRC56
INGRC56

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี