ภาพบรรยากาศ โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ และการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 56

ภาพบรรยากาศการ Conference
โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ และการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 56 “การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  เวลา 13.00 น. ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   การประชุมวิชาการนานาชาติ และการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 56 “การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM  ซมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขอบฟ้า จันทร์เจริญ  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการจัดงานฯ มีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติตามกลุ่มต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก และมีคณะกรรมการของกลุ่มต่าง ๆ  เข้าประจำห้องนำเสนอทางวิชาการด้วยความพร้อมเพรียงกัน.

ภาพบรรยาศการ Conference
ภาพบรรยาศการ Conference

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี