กิจกรรม Kickoff “สานพลังแก้จน คนเมืองเกินร้อย” ขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม Kickoff “สานพลังแก้จน คนเมืองเกินร้อย”
ขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม
ร่วมกับหน่วยงานบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
และจังหวัดร้อยเอ็ด

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้กล่าวถึงความเป็นมา  และวัตถุประสงค์ในการจัดงาน   Kickoff “สานพลังแก้จน คนเมืองเกินร้อย” ขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม การบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ (SRA) เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม จังหวัดร้อยเอ็ด ปี  2566 ขึ้นในการนี้ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ปาฐกถาพิเศษ (online) หัวข้อ “บูรณาการความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น”ด้วย

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  นายทรงพล ใจกริ่ม   ประธานในพิธีได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) และกล่าวมอบนโยบาย กิจกรรม Kickoff “สานพลังแก้จน คนเมืองเกินร้อย”
ทนายทรงพล ใจกริ่ม   ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  ประธานในพิธีได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) และกล่าวมอบนโยบาย กิจกรรม Kickoff “สานพลังแก้จน คนเมืองเกินร้อย”

ในโอกาสนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  นายทรงพล ใจกริ่ม   ประธานในพิธีได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) และกล่าวมอบนโยบาย กิจกรรม Kickoff “สานพลังแก้จน คนเมืองเกินร้อย” การบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ (SRA) เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2566  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้พัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบร่วมมือ ด้วยการนำแนวคิด เกษตรพามี ผู้นำพาสุข ส่งเสริมเรื่องการปลูกผักยกแคร่ การเลี้ยงไก่ด้วยกรงตับ พร้อมทั้งส่งเสริมการเป็น “ร้อยเอ็ดเมืองสมุนไพร” เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง การพัฒนาอาชีพ การศึกษาเรียนรู้ รวมถึงยกระดับองค์ความรู้ และแก้ไขปัญหาความยากจนตรงจุดในระยะยาว    ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน  ในการขับเคลื่อนและบูรณาการความร่วมมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในท้องถิ่น สร้างงาน สร้างอาชีพ พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มีรองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

Kickoff “สานพลังแก้จน คนเมืองเกินร้อย” ขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม การบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ (SRA) เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม จังหวัดร้อยเอ็ด ปี  2566
Kickoff “สานพลังแก้จน คนเมืองเกินร้อย” ขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม การบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ (SRA) เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2566

อนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่(บพท.) ตั้งแต่ปี 2564 โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบร่วมมือ  เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ มีเป้าหมายในพื้นที่ 6 อำเภอ ในจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย ดร.กิตติ  สัจจาวัฒนา  ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) , คุณวนัส  แต้ไพสิฐพงษ์  กรรมการบริหารบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)  พร้อมด้วยคณะ ที่ให้เกียรติ  กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในการส่งเสริมและช่วยเหลือท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี