โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนสำหรับบุคลากรสายวิชาการเพื่อพัฒนาด้านวิชาชีพ รุ่นที่ 2

ภาพบรรยากาศของวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนสำหรับบุคลากรสายวิชาการเพื่อพัฒนาด้านวิชาชีพ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม work shop และนำเสนอผลงานเอกสารประกอบการสอน และกิจกรรม Action After review ณ โรงแรมพลอย พาเลซ จังหวัดมุกดาหาร


ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำ-นักงานอธิการบดี