การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 7(335)/2566

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 7(335)/2566 โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุมเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีเนื้อหาของการประชุมเรื่องการกำกับติดตามและผลดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่จะได้ดำเนินการจัดขึ้นภายใน มีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และในทิศทางที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี