คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ภาพอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว


หลักสูตรที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2565


หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี)

 1. สาขาวิชาการบัญชี
 2. สาขาวิชาการบัญชี (เทียบเข้าผู้จบ ปวส.)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี)บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี)

 1. สาขาวิชาการจัดการ
 2. สาขาวิชาการจัดการ (เทียบเข้า ผู้จบ ปวส.)
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (เทียบเข้า ผู้จบปวส.)
 5. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก
 6. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก (เทียบเข้า ผู้จบ ปวส.)
 7. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 8. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (เทียบเข้า ผู้จบ ปวส.)
 9. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
 10. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
 11. สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าปลีก
 12. สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าปลีก (เทียบเข้าผู้จบ ปวส.)


สถานที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถนนร้อยเอ็ด – โพนทอง
อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว 113 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
โทร. 043 556 168