โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในโอกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดประชุม ร่วมต้อนรับนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ , นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด , นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด , ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด , นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด , หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 203 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการสัมมนา ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธ์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาพโดย : ภาพจาก คุณธีระ วงค์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์